Skip to main content
Lokálna donáška a osobný odber v Bratislave (Utorok - Sobota: 11:00 - 19:30)

Obchodné podmienky

1. všeobecné ustanovenia
 • 1.1 Tieto obchodné podmienky platia na kúpnu zmluvu uzavretú na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.locals.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom odosielajú objednávky Kupujúci vyjadrujú, že sa oboznámili s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami av plnom rozsahu. porozumel ich obsahu.
 • 1.2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
 • 1.3. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmlúv uzavretých na diaľku alebo zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov prebiehajúcich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a tieto obchodné podmienky upravujú tieto podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje  predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týchto obchodných podmienok.
 • 1.4. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára výrobný a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru a služieb slúži prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 • 1.5. Predávajúcim je Fresheees s.r.o., so sídlom M. Rázusa 30883/38, 971 01 Prievidza, Slovensko, IČO: 50 289 519,  DIČ: 212 025 70 95,  IČ DPH: SK212 025 70 95, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 33886 / R (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je súčasne prevádzkovateľom Internetovej stránky www.locals.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu. Predávajúci je platcom DPH.
 • 1.6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:

a) kontaktné telefónne číslo: (+421) 948 75 76 74 v pracovných dňoch medzi 11:30 a 16:30 hod. 

b) e-mail: localsbratislava@gmail.com

 • 1.7. Predchádzajúci je oprávnený predávať služby (čo zahŕňajú komunikáciu s kupujúcim, fakturáciu, zasielanie služieb a pod.) Prostredníctvom (s využitím) internetového obchodu.
 • 1.8. Kupujúci sa rozumie užívateľovi Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci“). Kupujúca uznávacia elektronická komunikácia s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie.
 • 1.9. Službou je každý produkt zverejnený na internetovom obchode.
 • 1.10.  Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Bajkalská 21 / A, 820 07 Bratislava), Odbor výkonu dozoru, tel. č 02/58 27 21 72.

Údaje potrebné na prijatie objednávky:

 • 1.11. Kupujúci potvrdzuje, že odosielajú objednávky akceptuje cenu tovaru, obchodné podmienky a reklamačné podmienky internetového obchodu.
 • 1.12. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcicemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru, zaslaný potvrdzujúci e-mail, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávok na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupovaťcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady týkajúce sa objednávok predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho, adresa pre doručenie tovaru, špecifikácia tovaru, množstvo objednaného tovaru a výsledná cena tovaru.
 • 1.13. Pred potvrdením objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.
 • 1.14. Pred definitívnym zaslaním objednávok Predchádzajúce odporúčania Kupujúcemu využitie možností previesť dôkladnú kontrolu všetkých objednávok a podrobne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky
 • 1.15. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predchádzajúcim vo forme:

a) e-mailová správa Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na localsbratislava@gmail.com,

b) Kupujúcim vyplneným a odoslaným formulárom na internetovom obchode Predávajúceho,

c) telefonickej objednávky.   

 • 1.16. Záväzným akceptovaním objednávok je e-mailové / telefonické potvrdenie Predbežný nákup Kupujúcemu o prijatí objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim uvedené napríklad ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatých objednávkach, ktoré kupujú vždy na vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávok, sa nepovažujú za záväzné prijímanie objednávok; toto Oznámenie má len informatívny charakter za prípravu upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávok.
2. Platobné podmienky
 • 2.1 Predchádzajúci uvádza na www.locals.sk konečné predajné ceny bez dopravných nákladov (tieto si kupujú údaje pri výbere spôsobu dopravy).
 • 2.2 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, hoci nebezpečenstvo škody na veci predtým prevzalo tovar kupujúcim.
 • 2.3 Kupujúci je povinný uhradiť za tovar dohodnutú sumu a môže platiť za jeden z nasledujúcich spôsobov:

  Platba pri prevzatí (hotovosť)

  • celkovú sumu objednávky uhradiť Kupujúci pri preberaní zásielky kuriérovi v hotovosti
   3. Dodacie podmienky

   Do akých miest doručujeme?

   • Bratislava (všetky mestské časti)

    Ako prebieha doručovanie cez „Kuriér - Bratislava“?

    • potvrdiť objednávku s výberom spôsobu dopravy "Kuriér - Bratislava"
    • môžete si deň a konkrétne časové okno počas doby doručovania (Ut-Pia - 16: 30-20: 30, Sob - 11:00 - 20:30)
    • pri preberaní zaplatíte kuriérovi v hotovosti

    Koľko stojí doručenie balíka?

    • cena sa počíta podľa príslušnej mestskej časti

     Čo je dobré urobiť po obdržaní donášky?

     • presvedčte sa, že ste dostali všetky objednané produkty a už len zaželáme Dobrú chuť :)
     • ak by ste narazili na nejaký problém, tak nás kontaktujte na tel. čísle: +421 948 75 76 74
      4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
      • 4.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
      • 4.2. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

      a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný späť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol dodaný porušeným,

      b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),

      c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

      d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal o predaj,

      e) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak jeho poskytnutie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľa vyhlásilo, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrenie tohto súhlasu stratilo právo na odstúpenie od zmluvy,

      f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohôd o predplatnom a predajni kníh nedodávaných v ochrannom obale,

      g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

       5. Reklamácie
       • 5.1 Kupujúci žiadosť o reklamnú komunikáciu na čísle: +421 948 75 76 74 alebo ak nebolo dohodnuté inak.
        • 5.3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady objednaného produktu. Tieto vady sú Kupujúci povinné jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu.
        • 5.4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistia na predajanom tovare pri prevzatí Kupujúcim
        • 5.5. Predchádzajúci nezodpovedá za vady, ktoré platia najmä nasledujúcim užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živou pohromou, nesprávnym liečením), v rozpore s návodom na používanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane toho , prípadne inak neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostredia, zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažením, používaním tovaru v rozpore s podmienkami určenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými prostriedkami normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo inými porušeniami záručných podmienok.
        • 5.6. Predbežný spôsob určenia vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch ďalej do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade, že je potrebné zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následnej reklamácie vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácií bude Kupujúcim, ktorí oznámili telefonické, písomné alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácií trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, ak sa nedodáva inak.
        • 5.7. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamácia zamietnutá len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietol reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predchádzajúci je povinný príkaz Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa rozumie účel vybavenia reklamácií rozumu o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osoby, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tímom súvisiace účelne vynaložené náklady znášajú predvídanie bez následného výsledku odborného posúdenia.
        • 5.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola zadarmo, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predchádzajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá brána tomu zabrániť, aby sa vec mohla pravidelne považovať za vec bez vád, má Kupujúci právo na prvé veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcim, ak ide o to, aby boli odstránené vady, ak však kupujúci nemôžu znova zopakovať výskyt, vady po dokončení alebo pre väčší počet vád vec riadne pôsobia. Za opätovné vyskytnutie sa vady po príprave sa stalo, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstránená, vyskytla sa znova. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každý z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci môžu namiesto odstránenia vady požadovať, aby Tovaru, alebo ak sa vada týka len tých, ktorí sú Tovaru, ktorí sú títo partneri, ak tím Predávajúcim nevznikajú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúce právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
        • 5.9. Ak má Kupujúci právo na prvý Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatňujú. Len čo si však zvolíte jedno z týchto právnických osôb, ak už nemáte túto voľbu sám, jednostranne zmeniť.
        • 5.10. Predávajúci je povinný  vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
        6. Osobné údaje a ich ochrana
        • 6.1. Predchádzajúci spracúva osobné údaje Kupujúci súčasne platia registrácie na internetovej stránke, odber noviniek (zasielanie noviniek a akcií), vzájomné kontaktovanie (vybavovanie žiadostí a dotazov), spracúvanie cookies (vrátane Google Analytics) a uzavretie kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu členom. z Kúpnej zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry / daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti so vybavením jeho objednávok, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie alebo vrátenia tovaru, nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami.
        • 6.2. Predchádzajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákon o ochrane osobných údajov ani inak všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predchádzajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený novým na dobrovoľnosti Kupujúceho.
        • 6.3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa / adresa dodania, PSČ, kontaktné telefónne číslo, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ / IČ DPH.
        • 6.4. Kupujúci udeľuje Predbežný súhlas so spracovaním podľa bodu 1. na obdobie najviac 5 rokov, s inými predbežnými účelmi registrácie, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom, čo trvá po dobu 3 rokov a súhlas s odberom noviniek, kde kupujúci udeľuje súhlas po doba 4 roky. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať ďalej písomnou formou, ústne telefóny alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov Predchádzajúce blokovanie a likvidácia osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.
        • 6.5. Predchádzajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúci žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, externej účtovnej spoločnosti, štátnym orgánom, Google (cookies - Google Analytics), prevádzkovateľovi webhostingu, poskytovateľovi platobnej brány a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky a plnenie zákonných povinností.
        • 6.6. Kupujúci môžu požadovať zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmenu alebo informácie o svojich osobných údajoch alebo môžu uviesť námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adresu localsbratislava@gmail.com.
        • 6.7. Internetový obchod používa súbory cookie zvlášť za účelom skvalitnenia služieb a vylepšenia štruktúry a obsahu internetovej stránky.
        7. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO
        • V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým sa predáva vybaviť jeho reklamácia alebo sa neočakáva, že dôjde k porušeniu jeho práva, platí, že platí, že dôjde k porušeniu jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcich viet odpovedá zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazníkom má právo podať návrh na začatie iného alternatívneho riešenia podľa ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúci voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušný subjekt na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predchádzajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívne riešenie sporov vedenom Ministerstva hospodárskej Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívne riešenie sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporiteľa použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
        8. Záverečné ustanovenia
        • 8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.locals.sk.
        • 8.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretiu kúpnej zmluvy.
        • 8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

        Vaša objednávka

        Zatiaľ ste si nič neobjednali. (Min. objednávka: 10€)
        Dobroty z aktuálneho menu nájdete tu.
        sk